Đầu dò nhiệt độ sản xuất theo yêu cầu

Đa dạng, có thể được thiết kế để đáp ứng theo yêu cầu khách hàng về môi trường, dãi nhiệt độ làm việc, tác động cơ học…
Các chủng loại:
– Thermocouple.
– RTD.