Hiện tất cả 7 kết quả

– Real-time Ethernet gồm: EtherNet/IP, PROFINET, EtherCAT, POWERLINK và Sercos
– Cấu hình lựa chọn dễ dàng
– Chẩn đoán thông qua giao tiếp USB và phần mềm kèm theo

Hilscher – Bộ chuyển đổi giao thức Real-Time Ethernet/ Real-Time Ethernet
Mã hàng: NT 151-RE-RE 1722.122