SensorEDGE

SensorEDGE cho phép cảm biến kết nối với người dùng thông qua liên kết đám mây
– Tổng hợp dữ liệu của các cảm biến IO-Link và chuyển chúng lên đám mây
– Không cần PLC với những lo ngại liên quan đến bảo mật Internet