BỘ CHUYỂN ĐỔI GIAO THỨC MẠNG REAL-TIME ETHERNET

– Real-time Ethernet gồm: EtherNet/IP, PROFINET, EtherCAT, POWERLINK và Sercos
– Cấu hình lựa chọn dễ dàng
– Chẩn đoán thông qua giao tiếp USB và phần mềm kèm theo