Profinet / MQTT coupler

PN/MQTT Coupler – cầu nối trung gian giao tiếp dữ liệu giữa giao thức PROFINET và MQTT.