KEL mở rộng

KEL mở rộng
Phần mở rộng của khung KEL cho phép lắp đặt lên đến 120 sợi cáp.