Cảm biến độ ẩm || HD-500-V

HD-500-V
Cảm biến độ ẩm kiểu gắn tường