Bộ chuyển đổi giao thức Real-Time Ethernet sang Modbus RTU – NT 100-RE-RS

Bộ chuyển đổi giao thức Real-Time Ethernet sang Modbus RTU NT 100-RE-RS

– Chuyển đổi mạng công nghiệp từ chuẩn mạng Real-time Ethernet sang chuẩn mạng Modbus RTU
– Cách ly về điện giữa các mạng
– Dễ cấu hình ánh xạ dữ liệu