Bộ chia nguồn MICO Classic

Tổn thất điện năng tối thiểu
Có thể chỉnh dòng bảo vệ 1A,2A,4A,6A
Chức năng đóng hoàn hảo