BUS COUPLER

Helmholz bus coupler cho phép truyền dữ liệu giữa các master cùng một mạng hoặc khác mạng với nhau (Profinet, Profibus, ModbusTCP…)

PN/PN coupler cho phép truyền dữ liệu giữa 2 Profinet controller với nhau. Như vậy các Profinet IO của mỗi mạng trở thành tài nguyên chung của mạng còn lại.

DP/DP coupler cho phép truyền dữ liệu giữa 2 master của 2 mạng Profibus có tốc độ truyền khác nhau.

DP/PN coupler cho phép truyền dữ liệu giữa Profibus master và Profinet Controller

– Dữ liệu truyền tối đa 244 byte input và 244 byte output
– Tốc độ truyền Profibus 9.6 đến 12 Mbps
– Tốc độ truyền Profinet 100 Mbps

———————————————————————————————————————————————————————-

PN/ModbusTCP coupler cho phép truyền dữ liệu giữa Profinet controller và ModbusTCP client.
– Dữ liệu truyền tối đa 1024 byte input và output
– Tốc độ truyền Profinet lên đến 100 Mbps
– Tốc độ truyền ModbusTCP 10/100 Mbps full duplex

Việc cấu hình được thực hiện đơn giản thông qua GSD và GSDML file. File được import vào phần mềm cấu hình của controller (TIA portal…)

Video clip BUS COUPLER

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *