Xelity – Unmanaged/Managed Switches Gigabit

Xelity Unmanaged Gigabit Switches:
– Ưu tiên các gói tin Profinet
– Tốc độ truyền dữ liệu 1.000 Mbit/s (Gigabit)

Xelity Managed switch IP20
– Tốc độ truyền dữ liệu Gigabit
– Có thể được cấu hình trong Step7, TIA portal và PC Worx