Bộ điều khiển nhiệt độ sê-ri JCL-33A

JCL-33A (48mmx24mm) Digital indicating controllers

– Chức năng chuyển đổi
– Đa đầu vào
– Truyền thông serial (Giao thức Modbus RTU/ Shinko)