Khung KEL

Khung chia cáp với chứng nhận của ATEX là thiết bị đầu cuối với IP54.