Khung KEL-FL ATEX

Là khung đầu vào cáp dùng cho loại cáp phẳng cũng như cáp tròn đúc sẵn.