ICOTEK || VÒNG ĐỆM CÁP VÀO TỦ ĐIỆN ĐA KÍCH THƯỚC

KEL-SCDP-TR multi-range cable entry grommets
with metric threads M25 – M63, for single cables with diameters up to 52 mm / IP65

KEL-SCDP multi-range cable entry grommets
pluggable, for single cables with diameters up to 36 mm / IP65