Hilscher Gateway Real-Time Ethernet to Ethernet NT 100-RE-EN

Bộ chuyển đổi giao thức Real-Time Ethernet sang Real-Time Ethernet NT 100-RE-EN

– Chuyển đổi mạng công nghiệp từ mạng Real-time Ethernet sang mạng Real-Time Ethernet khác
– Cách ly về điện giữa các mạng
– Dễ cấu hình ánh xạ dữ liệu