Cube67 I/O Murrelektronik 56640

Cube67 I/O Murrelektronik 56640

– DIO16 – 1.6 A
– Có thể cấu hình input/ output từng port
– Bảo vệ quá tải, ngắn mạch