Các bộ ghép nối mạng fieldbus

PN/PN coupler;
DP/DP coupler;
DP/PN coupler;
PN/ModbusTCP coupler;
PN/EthernetIP coupler