Bộ ghi dữ liệu (không in ra giấy) GR-200

Ngưng sản xuất