Bộ điều khiển nhiệt độ JCM-33A

Bộ điều khiển nhiệt 72 x 72 mm
Đa ngõ vào: thermocouple, RTD, dòng/ áp DC
IP66