TAP IE 100, Ethernet Test Access Point

TAP IE 100
– Tách gói tin ethernet độc lập để phân tích
– Tốc độ mạng 10 hoặc 100Mbit/s