PN/ModbusTCP Coupler

PN/ModbusTCP Coupler

Kết nối mạng Profinet với mạng Modbus TCP trở nên đơn giản khi sử dụng PN/ModbusTCP coupler.

PN/ModbusTCP coupler cho phép trao đổi dữ liệu giữa controller Profinet và các node ModbusTCP.

Dữ liệu truyền từ mạng này sẽ là dữ liệu nhận mạng kia và ngược lại.

Dữ liệu I/O sống động (live), nhanh mà không cần lập trình khối điều khiển phụ trợ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *