PN/MQTT Coupler

PN/MQTT Coupler là thiết bị đóng vai trò như một cầu nối trung gian giao tiếp dữ liệu giữa giao thức PROFINET và MQTT.

MQTT (Message Queue Telemetry Transport Protocol) đây là một giao thức truyền thông điệp (message) theo mô hình Publish/Subscribe sử dụng băng thông thấp, độ tin cậy cao và có khả năng hoạt động trong điều kiện đường truyền không ổn định. Trong những năm gần đây được dùng phổ biến trong IoT.


Các thiết bị giao tiếp, truyền tải thông tin cho nhau thông qua MQTT-Broker.
Thiết bị gửi dữ liệu đến MQTT-Broker thì được gọi là Publish
Các thiết bị nào quan tâm hoặc cần dữ liệu thì Subscrible đến MQTT-Broker để được nhận thông tin đó.


Với PN/MQTT Coupler chúng ta có thể dùng làm trung gian trao đổi dữ liệu giữa PROFINET và MQTT-Broker. Cụ thể như chúng ta có thể gửi dữ liệu từ PLC giao thức mạng PROFINET đến MQTT-Broker (Publish) và ngược lại có thể nhận các dữ liệu từ mà Subscrible từ MQTT-Broker.
Tương thích với các môi trường Cloud như AWS IoT, Microsoft Azue, HiveMQ, Siemens Mindsphere.


Sử dụng file GSDML của PN/MQTT Coupler để tích hợp vào cấu hình phần cứng của PLC từ đó chúng ta có thể config các thông số của coupler mà không cần phải sử dùng thêm phần mềm nào khác.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *