HMI – dòng NA

Chủ động điều hành/ kết nối giữa các máy
Thiết kế giao diện dựa trên ứng dụng thực tế và yêu cầu khách hàng
Xử lý nhanh