Các cảm biến trong nhà kín || DSW-100

Yếu tố nhiệt độ: RTD Pt100
Độ ẩm: Loại thay đổi trở kháng bằng tấm polyme mỏng. Loại connector dễ sử dụng, thay thế
Các cảm biến CO, CO2