Điều khiển / ghi dữ liệu LMD-100

61

Chức năng điều khiển và hiển thị
Có thể kết nối 16 bộ điều khiển với một bộ LMD-100.

Cài đặt đơn giản
Chọn model bộ điều khiển, cài đặt cho bộ điều khiển đó, số thiết bị và tốc độ giao tiếp. 

8 bộ điều khiển có thể được kết nối!
JCS-33A, JCM-33A, JCR-33A, JCD-33A: Có thể dùng chung.
JCL-33A, DCL-33A, NCL-13A, ACS-13A: Không thể dùng chung.

JC series 2

2
9
7

           hilscher1

1

        icotek2

        certec logo CMYK

         iskra

    Shinko

       OMRON

        Honeywell1