Bộ hiển thị số

jir 301 m
- Nhiều loại ngõ vào
Thermocouple (10 types), RTD (2 types)
dòng (2 types) và áp DC (4 types)

- Ngõ ra Transmission chuẩn, 3 ngõ ra alarm
Thời gian chuyển đổi giá trị ngõ vào sang tín hiệu ngõ ra là 0.25s, tín hiệu ngõ ra là 4 to 20mA DC.
3 ngõ ra alarm được trang bị như một hàm chuẩn.

- IP66
IP66 (bảo vệ trước mặt tủ) cho phép dùng trong môi trường có hơi nước và bụi.

2
9
7

           hilscher1

1

        icotek2

        certec logo CMYK

         iskra

    Shinko

       OMRON

        Honeywell1