KVT 80

KVT 80

Nắp đệm cáp với đầu nối tròn lớn có đường kính ên đến 80 mm.

cable gland3

2
9
7

           hilscher1

1

        icotek2

        certec logo CMYK

         iskra

    Shinko

       OMRON

        Honeywell1