Nâng cấp nhà hoá chất - nhà máy xử lý nước

Dự án lắp thay thế tủ điện Nhà hoá chất. Lắp đặt hệ thống điều khiển clor

NhaHoaChat

Dự án cung cấp, lắp đặt tủ điện điều khiển - nhà hoá chất.

Lập trình PLC và HMI cho hệ thống (Thiết bị của Phoenix Contact).

Sử dụng các thiết bị trong tủ điều khiển của hãng Murr; các thiết bị đo ngoài field của Wenglor.

2
9
7

           hilscher1

1

        icotek2

        certec logo CMYK

         iskra

    Shinko

       OMRON

        Honeywell1