Nâng cấp hệ thống điều khiển tự động cho bồn lọc nước

Nâng cấp hệ thống điều khiển tự động cho bồn lọc nước

Nước thô bơm vào nhà máy xử lý nước và chuyển sang lõi lọc nước (làm trung gian). Nước sẽ được lọc ở đây bằng cát. Sau giai đoạn này, nước sẽ được xử lý trước khi cung cấp cho người sử dụng.

NKH 1 NKH 2

2
9
7

           hilscher1

1

        icotek2

        certec logo CMYK

         iskra

    Shinko

       OMRON

        Honeywell1