Lắp đặt điện và thiết bị đo lường cho các bồn ủ bia

Lắp đặt điện và thiết bị đo lường cho các bồn ủ bia

 Horap 3D

- Cung cấp tủ điện

- Cài đặt các thiết bị đo lường
- Cấu hình mạng Profibus, AS-i
- Cung cấp bản vẽ và tài liệu liên quan, ...

Horap 3D 1 Horap 3D 2

2
9
7

           

           hilscher1

1

4

     teltonika logo full colour

     

        certec logo CMYK

                  Atvise

       

         iskra

 

8

6

     honeywell

      Danfoss

            Rittal